Back to Top
 

 
 
آموزش هان مو دو

زیر نظر استاد حجت نجاتی

نایب رئیس سبک در ایران و خاور میانه

آموزش به صورت عمومی و خصوصی شامل حرکات : دفاع شخصی - کار با سلاح های سرد - انواع تکنیکهای قفل مفصل و ...

نشانی وب سایت :

نشانی ایمیل :

تلفن دفتر :

تلفن همراه :

نشانی : خیابان مفتح جنوبی - روبروی استادیوم شهید شیرودی - سالن کبکانیان مرکز آموزش کاراته
عمومي و خصوصي

تماس :

حجت نجاتی
خیابان مفتح جنوبی - روبروی استادیوم شهید شیرودی - سالن کبکانیان مرکز آموزش کاراته
آموزش هان مو دوآموزش هان مو دو