Back to Top
 

 
 
آموزش آیکیدو

زیر نظر استاد علی اصغر کار آزاد

آموزش به صورت عمومی و خصوصی شامل حرکات : دفاع شخصی - کار با سلاح های سرد - انواع تکنیکهای قفل مفصل و ...

نشانی وب سایت :

نشانی ایمیل :

تلفن دفتر :

تلفن همراه :

نشانی : خیابان مفتح جنوبی - روبروی استادیوم شهید شیرودی - باشگاه شهدای دانش آموز - روزهای فرد 30/18 - 20
عمومي و خصوصي

تماس :

علی اصغر کار آزاد
خیابان مفتح جنوبی - روبروی استادیوم شهید شیرودی - باشگاه شهدای دانش آموز - روزهای فرد 30/18 - 20
آموزش آیکیدوآموزش آیکیدو