Back to Top
 

 
 
آموزش فول کونگ فو

زیر نظر استاد یوسف علی محمدی

رئیس سبک در ایران

آموزش به صورت عمومی و خصوصی شامل حرکات : مبارزه - بدنسازی - دفاع شخصی - کار با سلاح های سرد و ...

نشانی وب سایت :

نشانی ایمیل :

تلفن دفتر :

تلفن همراه : 09122349783

نشانی :
عمومي و خصوصي

تماس :

یوسف علی محمدی
آموزش فول کونگ فو