Back to Top
 

 
 
آموزش تکواندو

زیر نظر استاد محمدباقر قاسم زاده

آموزش به صورت عمومی و خصوصی شامل حرکات : مبارزه - انواع تکنیکهای ضربه با پا - دفاع شخصی - از مبتدی تا قهرمانی و ...

نشانی وب سایت :

نشانی ایمیل :

تلفن دفتر :

تلفن همراه :

نشانی : خیابان جمهوری یعد از ولیعصر روبروی فروشگاه اتکا باشگاه شهید بهشتی


بر گشت
عمومي و خصوصي

تماس :

محمدباقر قاسم زاده
خیابان جمهوری یعد از ولیعصر روبروی فروشگاه اتکا باشگاه شهید بهشتی
آموزش تکواندوآموزش تکواندو